คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตร โกทโน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเนตร นิลโกษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต มัฌชิมาภิโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน ราชผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ จันทร์คล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง