กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธนิกานต์ ดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6