หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดหนองหอย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6