พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่ความเป็นสากล  ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพความสามารถในทุกๆด้าน
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสติสมเหตุผล มีทักษะในการทำงาน และรักการทำงาน
6.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยจากอบายมุขทั้งปวง
7.  เร่งพัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางคุณธรรม 8 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
8.  ปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้น่าอยู่ น่าเรียน สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
9.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรวม
10. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนให้ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล