วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนวัดหนองหอยเป็นโรงเรียนคุณภาพ มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม