ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนวัดหนองหอย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลวัดขนุน  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2466  โดยพระอธิการอินทร์  จันทสโร  เจ้าอาวาสวัดหนองหอย  ร่วมกับนายเลี่ยม  ย่องลั่น  กำนันตำบลวัดขนุน และประชาชนในท้องถิ่นได้เกณฑ์เด็กที่เป็นศิษย์วัดหนองหอยมาเข้าเรียนครั้งแรก  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน    วันแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียน 12 คน  ครูคนแรกคือ นายวิจิตร  เอ่งวงศ์  วิชาที่เปิดสอนเป็นปฐมฤกษ์  คือเรียนเลข  ตั้งแต่ 1- 10  และสอนจรรยามารยาท  มีการฝึกพูดจากับครู และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
             ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ได้ขยายถึงชั้นปีที่ 3  ซึ่งนับเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในขณะนั้น  ภายหลังทางราชการได้ขยายการศึกษา  จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เด็กที่เรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กในตำบลวัดขนุน   เพราะในสมัยนั้นมีโรงเรียนวัดหนองหอยเท่านั้นที่เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
             ในปี พ.ศ. 2485  นายโชติ ศิริรังสี  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้จัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  เป็นอาคารไม้มุงสังกะสี  พื้นปูด้วยไม้กระดาน  จึงได้ย้ายเด็กจากศาลาธรรมมาเรียนอาคารเรียนสร้างใหม่
             ในปี พ.ศ. 2507  อาคารเรียนชำรุด  ไม่สามารถให้นักเรียนเรียนได้  ทางราชการได้ย้ายนายช่วง  รัตนะ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 20  เมษายน  และได้รับงบประมาณ 65,000 บาท  เพื่อรื้ออาคารเรียนหลังเก่า สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น  การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกัน  สละแรงงานและเงิน  สร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก พิเศษ  อีกหนึ่งหลัง  ในปี พ.ศ. 2508 จึงมีอาคารเรียน 2 หลัง  8  ห้องเรียน   พร้อมด้วยชุมชนจัดซื้อที่ดินทางด้านทิศเหนือของวัด  สร้างอาคารเรียน 1 หลัง  จำนวนเงิน 60,000 บาท  โดยไม่คิดค่าแรงและวัสดุ  เงินที่ได้จากทางราชการจึงได้นำมาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน 
 • ปี พ.ศ. 2510  ทางราชการได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7ในปี พ.ศ. 2512
 • ปี พ.ศ. 2515  ได้งบประมาณ 105,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก  อีก 1 หลัง  3 ห้องเรียนและได้เงิน กสช. สร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2522  โรงเรียนร่วมกับชุมชนได้รับงบประมาณ  982,000  สร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 1  หลัง  8 ห้องเรียน  อาคารประกอบ 2  หลัง  คือโรงฝึกงานและห้องสมุด  ส้วม 3 หลัง  14  ที่นั่ง  และในปีเดียวกัน ทำการหาซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่  1  งาน  15  ตารางวา  ราคา  60,000  บาท  ได้สร้างบ้านพักครูและให้นักเรียนเรียนวิชาเกษตรกรรม
 • ปี พ.ศ. 2529  นายประพัฒน์  ศัทโธ  กำนันตำบลวัดขนุน  ร่วมกับประชาชนซื้อที่ดินแปลงหน้ากับที่ดินแปลงหลัง เนื้อที่ ไร่เศษ  ทำให้โรงเรียนมีที่ดินแปลงเดียวกันตลอด
 • ปี พ.ศ. 2530  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2533  ทางโรงเรียนได้จัดหาเงินสร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียน  โดยได้รับบริจาคจากคณะครูโรงเรียนวัดหนองหอย  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา และเงินงบประมาณที่ได้รับจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายสงบ  ทิพย์มณี  สิ้นเงินประมาณ  190,000 บาท  จัดเคลื่อนย้ายฐานเสาธงสิ้นเงิน 1,500 บาท
 • ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนจำนวน 24 คน  
 • ปี พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้ขออนุญาตดำเนินการื้อถอนบ้านพักครู  จำนวน 2  หลัง  และสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศเหนือของโรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณ จากสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เขต 1  สงขลา
 • ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ป. 33 งบประมาณ 60,000 บาท  สร้างสนามบาสเก็ตบอล  งบประมาณ  128,000 บาท  และสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203 /26 งบประมาณ 390,000 บาท และได้รับงบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างรั้วคอนกรีตทางทิศตะวันออก  ยาว 75 เมตร  เป็นเงิน 67,500 บาท  และ พ.ต.ท. มงคล  ชุมบุญ  ได้สร้างรั้วคอนกรีตทางทิศตะวันตกให้ยาว  41  เมตร  เป็นเงิน  30,000 บาท
 • วันที่ 9  พฤษภาคม 2545  โรงเรียนได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป 1 ก / 4  ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 
 • ปี พ.ศ. 2546  ได้รับงบประมาณ  163,000 บาท  สร้างอาคารประกอบ (ส้วม) แบบ สปช. 604/45  จำนวน 1 หลัง  4  ที่นั่ง
 • ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณ  1,860,000 บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29  จำนวน 1 หลัง 
 • ปี พ.ศ. 2250  โรงเรียนได้ทำการรื้อถอนอาคารห้องสมุดและอาคารเรียนแบบ 017  ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2522  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนวัดหนองหอย  ได้สร้างอาคารโรงอาหารด้วยงบประมาณบริจาค (ทอดผ้าป่า) จากคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม
 • ปี พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย  พุทธสุภะ)
 • ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 105 / 29  จำนวน  4  ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้สร้างอาคารห้องประชุมและลานกีฬารวมพลคนรักบ้านเกิด  ด้วยการสนับสนุนจากนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  และเงินงบประมาณ 300,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้ทอดผ้าป่าสามัคคี  และนำเงินมาปูตัวหนอน หน้าอาคารเรียน สปข. 017
 • ปี งบประมาณ  2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 150,000 บาท สร้างรั้ว ด้านหน้า อาคารเรียน แบบ สปข. 017 และด้านข้างทางทิศใต้  หลังอาคารรวมพลคนรักบ้านเกิด
 • ปี งบประมาณ  2560 โรงเรียนได้รับงบประมาณ  815,300 บาท ปรับปรุงอาคารเรียน  แบบสปข. 017
 • ปี งบประมาณ  2561  โรงเรียนได้รับงบประมาณ 221,700บาท สร้างรั้ว ด้านหลัง อาคารเรียน แบบ สปข. 017 และด้านข้างทางทิศใต้  เพื่อให้มาต่อกับกำแพงเดิมที่ได้รับงบประมาณเมื่อปี 2559 
 • ปีงบประมาณ 64  โรงเรียนได้รับงบประมาณ 124,400 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช. 105 /29  โดยการทาสีอาคารเรียน  ปูกระเบื้องทางทิศตะวันตก และด้านหลังห้องเรียนอนุบาล เปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดานที่ชำรุด  ซ่อมเชิงชาย  และได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารเรียน สปช. 105 /29